ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jan Beekx Assurantiën gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Jan Beekx Assurantiën gesloten overeenkomsten waarbij Jan Beekx Assurantiën zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.
2. Indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden weerspreekt en/of naar zijn algemene voorwaarden verwijst, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
3. Indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden  van opdrachtgever nimmer van toepassing zijn.
4. Te alle tijden zal gelden dat algemene voorwaarden van opdrachtgever slechts dan voor de opdrachtgever bindend zullen zij, indien opdrachtnemer zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 
ARTIKEL 2: DIENSTVERLENING
 
1. De dienstverlening van Jan Beekx Assurantiën is gericht op het verstrekken van informatie, het geven van advies over alsmede het bemiddelen in financiële en hypothecaire dienstverlening en daarmee verwante producten, en verzekeringen aan opdrachtgever.
2. Offertes en tarieven van Jan Beekx Assurantiën zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.
3. Aan Jan Beekx Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Jan Beekx Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.
4. Opdrachtgever zal Jan Beekx Assurantiën steeds gevraagd en ongevraagd tijdig alle voor een behoorlijke dienstverlening nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen en daartoe alle medewerking verlenen. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Jan Beekx Assurantiën verschafte informatie.
5. De dienstverlening door Jan Beekx Assurantiën vindt in belangrijke mate plaats op basis van door opdrachtgever te verschaffen informatie. Opdrachtgever erkent dan ook dat de dienstverlening door Jan Beekx Assurantiën vertraging kan ondervinden, indien de door opdrachtgever verschafte informatie niet volledig of deugdelijk is. Aansprakelijkheid op grond van door of namens opdrachtgever onjuiste verstrekte informatie is uitgesloten.
 
ARTIKEL 3: TERMIJNEN EN OPSCHORTING
 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Jan Beekx Assurantiën opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2. Indien de door opdrachtgever verschafte informatie niet deugdelijk of niet volledig is, is Jan Beekx Assurantiën gerechtigd haar dienstverlening op te schorten dan wel te beëindigen. Jan Beekx Assurantiën is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van door of namens de opdrachtgever foutief, onvolledig of niet tijdig verstrekte informatie.
 
ARTIKEL 4: CONTROLE
 
1. Opdrachtgever is gehouden de verwerking van de door hem verschafte informatie door Jan Beekx Assurantiën te controleren.
2. Indien Jan Beekx Assurantiën hierbij een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, dan is opdrachtgever op straffe van verval van zijn rechten gehouden Jan Beekx Assurantiën daarvan onverwijld in kennis te stellen nadat hij de vergissing heeft ontdekt of had kunnen ontdekken.
 
ARTIKEL 5: HONORARIUM
 
1. Opdrachtgever heeft keuze uit drie beloningsmogelijkheden van Jan Beekx Assurantiën;
– Provisie: Jan Beekx Assurantiën wordt beloond door middel van een advies- en bemiddelingsvergoeding van de aanbieder van het financiële product.
– Declaratie: De opdrachtgever ontvangt een nota op basis van het aantal werkelijk besteede uren van Jan Beekx Assurantiën welke opdrachtgever aan Jan Beekx Assurantiën dient te betalen. Jan Beekx Assurantiën zal de geldverstrekker, verzekeraar of beleggingsinstelling – voor zover mogelijk – alle provisie uit de prijs van de hypotheek, levensverzekering of andere financiële producten laten halen. Indien dit (nog) niet geheel mogelijk is zal Jan Beekx Assurantiën de provisieontvangsten verrekenen met haar nota en wordt alleen het verschil in rekening gebracht.
– Vast Tarief: Voor een aantal diensten kan opdrachtgever tevens kiezen voor een vast tarief. Jan Beekx Assurantiën zal de geldverstrekker, verzekeraar of beleggingsinstelling  – voor zover mogelijk – alle provisie uit de prijs van de hypotheek, levensverzekering of andere financiële producten laten halen. Indien dit (nog) niet geheel mogelijk is zal Jan Beekx Assurantiën de provisieontvangsten verrekenen met haar nota en wordt alleen het verschil in rekening gebracht.
 
Slechts in het geval dat onderstaande situatie zicht voordoet, is Jan Beekx Assurantiën genoodzaakt kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 
KOSTEN NIET DOORGAAN HYPOTHEEKOFFERTE
Indien Jan Beekx Assurantiën (advies)werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht, doch deze werkzaamheden c.q. haar bemiddeling niet via haar kantoor leiden tot het afsluiten van een hypotheekovereenkomst met enige financiële instelling, is Jan Beekx Assurantiën genoodzaakt om de door haar verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen. Het honorarium van Jan Beekx Assurantiën bedraagt alsdan € 85,= per uur exclusief BTW met een minimum van € 750,= excl. BTW.
 
ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
 
1. De aansprakelijkheid van Jan Beekx Assurantiën is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Jan Beekx Assurantiën afgesloten beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het door Jan Beekx Assurantiën te dragen eigen risico.
2. De aansprakelijkheid  van Jan Beekx Assurantiën voor indirecte schade – daaronder begrepen iedere gevolgschade en gederfde winst – is uitgesloten. Evenmin is Jan Beekx Assurantiën aansprakelijk  voor resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door opdrachtgever gekozen product.
3. Jan Beekx Assurantiën is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Jan Beekx Assurantiën voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat cliënt bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
4. Een vordering van opdrachtgever op Jan Beekx Assurantiën in verband met (beweerdelijke) schade vervalt één jaar na de veroorzaking van de (beweerdelijke) schade.
 
ARTIKEL 7: OVERMACHT
 
1. Jan Beekx Assurantiën is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade welke ontstaan is door een niet aan haar toe te rekenen tekortkoming.
2. Onder een tekortkoming die Jan Beekx Assurantiën niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van Jan Beekx Assurantiën onafhankelijke gebeurtenis, die de nakoming tijdelijk of blijvend verhindert of vertraagt, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Jan Beekx Assurantiën kan worden gevergd.
 
ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT
 
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de dienstverlening door Jan Beekx Assurantiën hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in ‘s- Hertogenbosch.